תקנון שימוש

1.      כללי

1.1. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

1.2. האתר ("להלן "גוב-ג'וב" או "עורכי האתר") מציע את השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו (להלן: "השירות") בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובכפוף לכל שינוי שיוכנס בעתיד בתנאי השימוש.

1.3. השימוש באתר בגרסתו הנוכחית הינו ללא תשלום, אך השימוש בו מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

1.4. המונח "משתמש" משמעו כל אדם המבקר באתר ו/או המשתמש בו.   

1.5. המשתמש באתר מודע לכך כי האתר מהווה פלטפורמה ליצירת קשר בין מעסיקים למועמדים וכי האתר אינו צד להתקשרות זו.

1.6. האתר אינו אחראי לתוכן המודעות או לקורות החיים הנשלחים למעסיקים.

1.7. מודעות הדרושים מועלות לאתר על ידי מעסיקים או משתמשים המעוניינים לפרסם מידע רלוונטי לקהל המשתמשים. כל שימוש או הסתמכות על מידע זה נעשה על אחריות המשתמש בלבד. עורכי האתר ממליצים למועמדים המעוניינים במשרה שפורסמה לוודא ישירות מול המעסיק את פרטי המשרה ובייחוד את המועד האחרון להגשת מועמדות בכדי להימנע מטעויות שייתכן ונוצרו בעת העלאת המשרה לאתר.

1.8. עורכי האתר אינה מתחייבים, ואין באפשרותם להתחייב, כי השירות והמידע הכלול בו, נקיים משגיאות וטעויות, או חסינים מפני קלקולים, תקלות, כשלים או חדירה בלתי מורשית.

1.9. האתר לא ישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות ו/או במידע המופיע באתר לרבות נזקים שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

1.10. אחריות מוגבלת זאת מתייחסת לחברת לאורוס קונסולטינג גרופ, בעליה, עובדיה ו/או נציגיה ואתר גוב-ג'וב, לרבות עורכיו, מפעיליו, עובדיו ונציגיו.

1.11. עורכי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום משתמש אשר יפר את תקנון השימוש באתר.

 

2.      אחריות המשתמשים

2.1. משתמש המפרסם משרות או מידע באתר מצהיר בזאת כי המידע שמסר הינו נכון ועדכני למיטב ידיעתו.

2.2. מגבלות על מודעות המתפרסמות באתר:

2.2.1. אסור למשתמש לפרסם משרה המפלה בקבלה עובדים מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו.

2.2.2. אסור לפרסם באתר מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, או הפוגע בכבודו.

2.2.3. אסור לפרסם מודעות המציעות עבודה שאינה בתחום הציבורי.

2.2.4. אסור לפרסם מודעות המציעות שירות או מוצר מסחרי.

2.2.5. אסור לפרסם מודעות המציעות שירות או מוצר בניגוד לחוק. מפעילי האתר שומרים את הזכות להעביר פרטי מודעות אסורות כאלו לרשויות החוק, לרבות שמם, פרטי ההתקשרות עם המפרסם וכתובת ה-IP כפי שצויינו במודעה.

2.3. מפעילי האתר שומרים את הזכות לפעול כנגד פרסומים הנוגדים את סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק הספאם"), לרבות נקיטה בהליכים משפטיים.

2.4. באחריות המשתמשים ליצור קשר עם האתר באופן שפורסם על מנת להסיר מודעה אשר אינה רלוונטית עוד. באם קרה כי משתמשים באתר פרסמו משרות מארגונים או מאתרים אחרים אשר לא נתנו אישור לכך, יש ליצור קשר דרך כפתור "צור קשר" באתר והמשרה תוסר מהאתר בהקדם האפשרי.

 

3.      פרטיות

3.1. האתר נוקט בכל אמצעי סביר על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים.

3.2. האתר לא יעביר כל מידע המועלה אליו בידי משתמש לידי צד שלישי ללא רשות אותו משתמש, למעט במקרים בו ידרשו מפעילי האתר למסור מידע כזה מכוח סמכות בחוק של רשות מרשויות המדינה, או במידה וישנו חשש סביר שעצם פרסום המודעה מהווה עבירה על החוק.

3.3. המשתמש מודע לכך כי על מנת לאפשר פעולה תקינה וגיבוי אפקטיבי של האתר למקרה של תקלה טכנית, מערכת המשרות של האתר שומרת באופן אוטומטי עותק מקובץ קורות החיים הנשלחים באמצעותה למעסיק. למען הסר ספק – האתר לא יעשה שימוש בקובץ זה ללא רשות המשתמש.

 

4.      זכויות יוצרים

4.1. זכויות היוצרים באתר ו/או בשירות שייכות לאתר ולחברת לאורוס קונסולטינג בע"מ, אלא אם נאמר אחרת במפורש. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן") , אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

4.2. אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר אינטרנט זה ו/או בחומר המוגן לשום מטרה בלתי חוקית,  ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.

4.3. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של האתר וחברת לאורוס קונסולטינג או בגורם האחר בעל זכויות היוצרים בחומר המוגן.

4.4. אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, וקבצי קול ו/או וידאו בפרט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב עורכי האתר.

 

5.      קישורים

5.1. בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

5.2. הקישורים מובאים לנוחיות המשתמש בלבד.

5.3. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים - אם לא צוין אחרת באתר זה במפורש, אין בין האתר לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, או אחריות לתוכנם ופיקוח עליו. אין באפשרות עורכי האתר, ואין השירות המסופק באתר מתיימר לקבוע עד כמה המידע באתרי צד ג' מהימן, שלם, מדויק או עדכני. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן  אישור, המלצה או העדפה על ידי האתר – אלא אם נכתב זאת במפורש. האתר ו/או חברת לאורוס קונסולטינג גרופ בע"מ לא ישאו באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים המצויים בשירות.6.      מקום שיפוט

7.      על השימוש בשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והשימוש בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

 

 

עידכון: 5 ינואר, 2021.

 

נשמח לשמוע כל הערה ולענות על כל שאלה הנוגעת לתנאי השימוש באתר בכתובת: [email protected]